top of page

Salgsvilkår for Greta Molanders Æresklubb og betaling av kontingent og startavgift på nett og app.

Priser for 2022:

Medlemskontingent: Kr. 250,-

Startavgift medlem: Kr. 500,-

Startavgift ikke medlem: Kr. 850,-

1. Avtalen

 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2. Partene

 

Selger/foreningen er Greta Molanders Æresklubb og presidentens bopel er klubbens adresse. http://www.gretamolander.no, e-post: styret@gretamlonder.no. Organisasjonsnummer 915319564 ,  og betegnes i det følgende som selger.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

 

3. Pris

 

Den oppgitte prisen for medlemskontingent og startavgift er den totale prisen kjøper skal betale for medlemskontingent og startavgift dette år. I tillegg kommer øvrig  deltakeravgifter som faktureres  med forfall senere og som gjelder overnatting, bespisning etc.

 

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inkludert eventuell mva.

 

Selger kan endre startavgift og medlemskontingent uten at det gis tilbakevirkende kraft for allerede solgte.

 

4. Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin påmelding til selgeren.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

For å gjennomføre et kjøp må kjøper legge inn et gyldig mobilnummer, og en gyldig e-post adresse dersom kjøper ønsker bekreftelse tilsendt på mail. Gjennom å legge inn mobilnummer kan kjøpers kjøp administreres, og selger kan yte effektiv kundeservice, samt sende bekreftelse for kjøpet.

 

Kjøper må også ha en gyldig konto hos vår betalingsformidler ViPPS dersom det skal betales med Vipps. Alternativt må klubbens konto godskrives.

 

Kundens personopplysninger blir behandlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

 

5. Betalingen


Alle kjøp og betalinger håndteres av betalingsformidleren som opptrer som databehandler på vegne av selger.

 

Startavgiften skal betales ved påmeldingstidspunktet for at påmeldingen  skal være gyldig og godkjent. Betalingen kan foretas med Vipps eler ved godskrivelse av klubben sin konto . Startnummer vil bli tildelt i forhold til innbetalingsdato  for startavgift og påmeldingstidspunkt.

 

Det vil være begrenset hvor mange biler som kan starte i løpet. Skulle det vise seg at løpet blir fullbooket vil prinsippet «førstemann til mølla» gjelde.

 

6. Angrerett

 

I tråd med angrerettloven § 22 tilbyr ikke selger angrerett ved tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjeneste

 

 

7. Selgers ansvar

 

Klubben er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres dersom klubbens påmeldingssider/nettsider/facebook  ikke kan benyttes som forutsatt.

 

8. Kundens ansvar

 

Kjøper er ansvarlig for å betale riktig kontingent/startavgift.

Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

Kjøper er ansvarlig for å benytte et gyldig betalingsmiddel.

 

 

9. Kontakt oss

 

Ved tekniske problemer kan deltaker henvende seg til klubben på kontaktinformasjonen angitt i toppen av disse vilkårene

10.  Mangel ved tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. . Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget .

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

 

Ved retting: Kjøper kan kreve startkontingenten returnert og får dermed ikke starte i løpet

Prisavslag: Kjøper kan få refundert hele startkontingenten og får dermed ikke starte i løpet

Heving: Ved mangle kan kjøper heve avtalen i.h.h.t. salgsvilkår og innen 2 mnd. fra påmelding og får dermed ikke starte i løpet

Erstatning: Kan ikke kreve erstatning.                                                                                  

Henvendelse sendes styret@gretamolander.no eller benytt kontaktskjema på våre hjemmesider www.gretamolander.no

 

 

 

11.  Mangel ved tjenesten - klubbens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

 

Holde varen tilbake: Deltaker mister sin plass i løpet.

Kreve oppfyllelse: Dersom startavgift ikke er betalt ved påmelding gjelder ikke påmeldingen og deltaker får ikke starte i løpet .

Heving:  Klubben kan heve påmeldingen dersom ikke betalt. Deltaker får dermed ikke starte i løpet

Erstatning: Påmeldingen er bindende. Dersom deltaker melder seg av løpet 2 mnd. etter påmelding kan ikke startkontingenten kreves tilbake

 

 

12. Konfliktløsning            

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.  

.

bottom of page