top of page

Greta Molanders Æresklubb:

Vedtekter

 

Vedtatt 24. januar 1998, endret på årsmøte 17. august 2003, 21. august 2011

19. august 2012, og 20. august 2017

§ 1 Klubbens navn/adresse/internettadresse/kontaktadresse

Klubbens navn er Greta Molanders Æresklubb og presidentens bopel er klubbens adresse.

http://www.gretamolander.no

E-post: styret@gretamolander.no

§ 2 Formål

Greta Molanders Æresklubb har som formål å ivareta interessen for motorhistoriske kjøretøy som er 30 år eller eldre, vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand.

 

Klubbens hovedarrangement er Greta Molanders Æresløp. Kjøretøyet må være 30 år eller eldre for å delta. Det kan også arrangeres andre aktiviteter under hennes navn for å ære hennes innsats som ideal for kvinnelige førere av motorhistoriske kjøretøy.

 

Kjøretøyene skal under løp kun kjøres av kvinner og klubben vil arbeide for å få flere kvinner som førere av motorhistoriske kjøretøy.

 

§3 Medlemmer

Alle med motorhistorisk interesse kan være medlem i Greta Molanders Æresklubb.

 

§ 4 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent. Kontingenten gjelder for ett kalenderår.

 

§ 5 Organisasjon/ledelse

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og årsmøte avholdes hvert år i forbindelse med Greta Molanders Æresløp og senest innen utgangen av august. Innkalling til årsmøtet med saksliste og dokumentasjon sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

 

Årsmøtet velger et styre på 5-8 medlemmer hvorav minst ett varamedlem. Det velges president, regnskapsfører, sekretær, øvrige styremedlemmer og varamedlem.  .

 

Styremøte avholdes når minst to av styremedlemmene krever det. Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.

 

Årsmøtet behandler:

 

  1. Årsberetning

  2. Regnskap i revidert stand

  3. Saker som er oversendt styret minst 3 uker før årsmøtet og saker som styret skal behandle.

  4. Fastsettelse av medlemskontingent.

  5. Valg

 

§ 6 Valg

President velges for 1 år.

Regnskapsfører og sekretær velges for 2 år.

Øvrige styremedlemmer velges for 2 år.

Varamedlem velges for 2 år.

Revisor velges for 1 år.

Valgkomite, som består av minimum 2 personer, velges for to år.

 

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter. Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtak må være i samsvar med klubbens lover og vedtekter.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel og holdes:

 

  1. Etter vedtak av ordinært årsmøte.

  2. Etter vedtak av styret.

  3. Når 3/10 av klubbens medlemmer forlanger det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen.

 

§ 8 Lovendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

 

§ 9 Oppløsning av klubben

Forslag om oppløsning av klubben legges fram på årsmøtet, ordinært eller ekstraordinært. Blir oppløsningen vedtatt med minst ¾ av de frammøtte medlemmer, innkalles til ekstraordinært årsmøte 6 måneder senere. Fastholdes vedtaket om oppløsning igjen med ¾ flertall av de frammøtte medlemmer, er vedtaket endelig.

 

I tilfelle oppløsning av klubben skal dens eiendeler, kapital og effekter mv. tilfalle en ideell organisasjon/stiftelse/enhet som kan ivareta Greta Molanders ære.

Greta_Molander Klubb logo.gif
bottom of page